Jump to Navigation


Potęga przeciwnika

Bóg daje moc deptania po potędze przeciwnika

"Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie." (Łk 10,18-21)

"I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły." (Mk 16,15-20)

 

Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych
zabrakło wiernych wśród ludzi
Wszyscy mówią kłamliwie
I mają serca obłudne
Ty gubisz usta podstępne
I język mówiących zuchwale
Widzisz utrapienia wiernych
Zbawienie dasz temu, który chce.

Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych
Ratuj, Panie, bo nie ma pokornych
Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych
Ratuj, Panie, bo nie ma ich wśród nas!

Remont Duszy "Ratuj Panie"

 

Charakterystyka przeciwnika

Przebiegłość

Szatan jest bardzo przebiegły

"A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski." (Rdz 3,1-7)

Bóg udaremnia zamysły przebiegłych

Zatem kto trwa w Bogu temu przebiegły przeciwnik nie zaszkodzi.

"Udaremnia zamysły przebiegłych: dzieło ich rąk - nieskuteczne;" (Hi 5,12)

"Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę." (1 Kor 1,19)

Kłamstwo

Diabeł jest ojcem kłamstwa

"Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa." (J 8,44)

Bóg mówi prawdę

"Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli." (J 8,31-32)

"A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście." (J 8,45-47)

"Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa." (Ps 40,5)

Podszywanie się pod kogoś

Szatan może się posługiwać różnymi osobami, może się podszyć pod kogoś.

"I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie." (Mk 8,31-33)

Trwanie w Bogu zapewnia jasność umysłu, trzeba uważać na rady innych osób czy one są od Boga, ważne jest aby miłość do Boga była wolna od względów ludzkich i obłudy.

"Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim." (1 J 4,16)

"Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy." (Jk 3,17)

Roztropność

Synowie ciemności czyli słudzy szatana są roztropniejsi od Synów Światłości czyli Dzieci Bożych:

"Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków." (Łk 16,1-9)

Pan Jezus przykazuje aby jego uczniowie byli roztropni:

"Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!" (Mt 10,16)

"Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki." (Mt 7,24-27)

"Oby tylko Pan użyczył ci roztropności i rozsądku, gdy cię postawi nad Izraelem, abyś przestrzegał prawa Pana, Boga twego." (1 Krn 22,12)

 

Sposób działania przeciwnika

Szuka ofiary

Diabeł wyszukuje sobie ofiary aby je zwieść, kto jest mocny w wierze zdoła się przeciwstawić ale słabszym osobom trzeba w tym dopomagać.

"Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen." (1P 5,8-11)

 

Nie daj sobie wmówić, że taką masz żądzę,
Że w życiu liczą się tylko pieniądze
Im wyżej lecisz, tym gorzej lądujesz
Bez złotych łańcuchów lepiej się poczujesz

Zobacz, że pragniesz więcej niż trzeba;
Złota i srebra nie zabierzesz do nieba
Posłuchaj tego - decyzja jest twoja,
Bo każdy zbierze jak siał.

Jak Lew zasadza się na zdobycz,
Tak zło - na tych, którzy źle czynią.
Jak Lew zasadza się na zdobycz,
Tak zło - na tych, którzy źle żyją.

Twoja polityka nie zamąci mi w głowie
Bo jestem zwarty, jestem gotowy,
By stanąć do walki naprzeciw trudnościom
Dzień za dniem w parze z uczciwością.

Etna "Jak lew"

Dostosowuje się poziomem do osoby, którą kusi

Szatan dostosowuje się do poziomu, wiedzy umiejętności do osoby, którą kusi. Komuś kto jest słaby w wierze może podsunąć np. grę komputerową i ta osoba zamiast się zająć nauką, obowiązkami w domu, modlitwą, będzie spędzała czas na grze komputerowej w przekonaniu, że nikomu nie szkodzi. Ktoś kto zaczyna prowadzić bardziej intensywne życie duchowe będzie napotykał na większe trudności, można poczytać o różnych sposobach zwodzenia świętych. Poniżej opis kuszenia Pana Jezusa na pustyni, przykład jak szatan usiłował zwodzić Jezusa i Jego sposób obrony.

"Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu." (Łk 4,1-13)

Zwodzi ludzi

Szatan zwodzi ludzi aby popełniali grzechy, ma też swoich zwodzicieli, którzy odciągają innych ludzi od podążania za prawdziwą nauką.

"Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam." (Rdz 3,13)

"Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła." (1 J 3,7-8)

"I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach." (Hbr 12,1)

"Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę." (2 J 6,7-8)

"Ustami wróg zwodzi - a w sercu kryje podstęp. Nie ufaj miłemu głosowi, gdyż siedem ohyd ma w sercu; choć się zatai nienawiść podstępnie, to złość się wyda na zgromadzeniu. Kto kopie dół - weń wpada, a kamień wraca na tego, co go toczy." (Prz 26,24-27)

"Mądrością rozumnego - poznanie swej drogi, zwodzenie siebie - głupotą niemądrych. Głupców zwodzi występek, u sprawiedliwych jest łaska." (Prz 14,8-9)

Podsuwa żądze

Szatan podsuwa ludziom różne żądze aby spełniali zachcianki ciała i swoje własne. Podążanie za nimi jest bardzo niebezpieczne. Można wyróżnić między innymi żądze jedzenia, zysku, sławy, władzy, zemsty, nieprawej miłości.

"Sprawiedliwych ratuje ich prawość, żądza - pułapką nieprawych." (Prz 11,6)

"Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca." (Syr 5,2)

"Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz, abyś jak bawół nie był [nimi] miotany." (Syr 6,2)

"Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni." (Ef 2,3)

"Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla [pełnienia] ludzkich żądz, ale woli Bożej. Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie. Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie rozpusty, i źle o was mówią." (1 P 4,1-4)

Pokusy

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe." (Mt 26,41)

"Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie." (Łk 22,40)

"i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!" (Mt 6,13)

"Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać." (1 Kor 10,13)

"Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci.." (Jk 1,13-14)

 

Środki działania

Szpiedzy

Szatan wysyła swoich szpiegów:

"Śledzili Go więc i nasłali na Niego szpiegów. Ci udawali pobożnych i mieli podchwycić Go w mowie, aby Go wydać zwierzchności i władzy namiestnika." (Łk 20,20)

Wskazówka: Pokładaj ufność w Bogu

Nie można ufać bezgranicznie wszystkim ludziom, bo ludzie mają różne zamiary, tylko prawdziwa ufność w Bogu daje jasność spojrzenia na ludzi i ich zamiary.

"Nie wprowadzaj do domu swego każdego człowieka, różnorodne są bowiem podstępy oszusta. Jak złowiona kuropatwa w klatce, tak serce pysznego: jak szpieg wypatruje on słabe strony, podając dobre rzeczy za złe, przygotowuje zasadzkę i najlepszym twym zaletom przygania." (Syr 11,29-31)

 

Bo to co o tobie wiem warte milion jest
A może nawet pięć.
Tak do grobu będę więc, do samej śmierci już
I po śmierci też.
Bogaty będę więc, po śmierci pewnie też

Wyśledziłem cię, podejrzałem,
więc twój najmniejszy ruch
Podsłuch działa też,
każde z twoich słów trafia do mnie już
Mieszkam tuż obok,
ściany mają wzrok, ściany mają słuch
Wyśledziłem cię,
podsłuchałem też twoich cennych słów

Szpieg, szpieg, pseudonim "T"
Szpieg, szpieg, pseudonim "T"

Za rogiem czaję się też i
skradam cicho tak, bezszelestnie
Dla niepoznaki deszcz,
dla niepoznaki płaszcz, by nie zdradzić się
Tajnej akcji mej
nie spodziewałeś się chyba także ty
Informacji bank na twój temat mam,
cenny mikrofilm

Przechwycę każdą treść i
każdy sygnał też, który nadajesz
Złamię każdy szyfr,
rozkoduję kod którym mówisz
Mieszkam tuż obok,
ściany mają wzrok, ściany mają słuch
Wyśledziłem cię,
podsłuchałem też twoich cennych słów

Triquetra "Szpieg"

 

Sidła diabelskie

Szatan zastawia swoje sidła na ludzi, posługuje się też swoimi sługami aby obmyślali różne podstępy:

"Ci, którzy czyhają na moje życie, zastawiają sidła, ci, którzy źle mi życzą, mówią przewrotnie i przez cały dzień obmyślają podstępy. A ja nie słyszę - jak głuchy; i jestem jak niemy, co ust nie otwiera. I stałem się jak człowiek, co nie słyszy; i nie ma w ustach odpowiedzi. Bo Tobie ufam, o Panie! Ty odpowiesz, Panie, Boże mój!" (Ps 38,13-16)

"Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością.Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie [może być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie." (1 Tm 3,5-7)

Wskazówka: Bóg wydobywa ludzi z sideł szatana

Jeśli powierzysz swoją drogę Bogu to wydobędzie Cię z sideł szatana:

"Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła." (Ps 25,15)

"Nagły strach cię nie przerazi ni klęska, gdy dotknie przewrotnych; bo z tobą jest Pan, przed sidłem twą nogę ochroni." (Prz 3,25-26)

 

Pułapki złoczyńców

Szatan wysyła różnych ludzi – złoczyńców, którzy mają złe zamiary wobec innych ludzi, chcą ich sprowadzić do grzechu.

"W grzechu złego człowieka - pułapka, prawy raduje się, cieszy." (Prz 29,6)

"Od rąk grzesznika ustrzeż mię, Panie, zachowaj mnie od gwałtownika, od tych, co zamyślają z nóg mnie zwalić. Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają: złoczyńcy rozciągają powrozy, umieszczają pułapki na mojej drodze. Mówię Panu: Jesteś moim Bogiem; usłysz, o Panie, moje głośne błaganie. Panie, mój Panie, potężna moja pomocy, osłaniasz w dniu walki moją głowę." (Ps 140,5-8)

Wskazówka: Bóg strzeże od pułapek i ochrania człowieka

"Strzeż mnie od sidła, które zastawili ma mnie, i od pułapek złoczyńców." (Ps 141,9)

"Do Ciebie bowiem, Panie mój, Panie, (zwracam) moje oczy; do Ciebie się uciekam: Ty nie gub mej duszy. Strzeż mnie od sidła, które zastawili ma mnie, i od pułapek złoczyńców. Niechaj występni wpadną w swoje sieci, podczas gdy ja ujdę cało." (Ps 141,8-10)

 

Sieci

Szatan zarzuca różne sieci np. siecią może być oszczercy język albo kobieta, która chce kogoś uwieść.

"I przekonałem się, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, bo ona jest siecią, serce jej sidłem, a ręce jej więzami. Kto Bogu jest miły, ten się od niej ustrzeże, lecz grzesznika ona usidli." (Koh 7,26)

"Wychwalać Cię będę, Panie, Królu, i wysławiać Ciebie, Boga, Zbawiciela mego. Wychwalać chcę imię Twoje, ponieważ podporą i pomocnikiem stałeś się dla mnie. Ochroniłeś ciało moje od zguby, od sieci oszczerczego języka i od warg wypowiadających kłamstwo; a wobec przeciwników stałeś się pomocnikiem i wybawiłeś mię," (Syr 51,1-2)

Wskazówka: Bóg uwalnia z sieci

"Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką." (Ps 31,5)

"Niechaj występni wpadną w swoje sieci, podczas gdy ja ujdę cało." (Ps 141,10)

 

Przeszkody

Szatan stawia przeszkody i wysyła swoje sługi aby przeszkadzali ludziom.

"Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan." (1 Tes 2,18)

"I stąd to wielokrotnie napotykałem przeszkody w dotarciu do was." (Rz 15,22)

"Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli." (Łk 11,52)

Wskazówka: Bóg pomaga ludziom i usuwa wszystkie przeszkody

Jeśli powierzysz Bogu swoje dzieło i jest ono zgodne z Jego wolą, to On usunie wszystkie przeszkody:

„Powierz Panu swe dzieło, a spełnią się twoje zamiary.” (Prz 16,3)

"Na Jego rozkaz stanie się to wszystko, co Mu się podoba, i nikt nie może przeszkodzić, gdy spieszy z pomocą." (Syr 39,18)

"Jeżeli Pan Zastępów postanowił, kto się odważy przeszkodzić? Jeżeli ręka Jego wyciągnięta, kto ją cofnie?" (Iz 14,27)

 

Trucizna

Szatan posługując się swoimi sługami podaje ludziom truciznę. Trucizna ma dwa znaczenia: jest to pokarm albo napój, który szkodzi człowiekowi i może go nawet uśmiercić. Albo jest są to słowa ludzi, którzy chcą zatruć innym życie.

"Od łona matki występni zeszli na bezdroża, od urodzenia zbłądzili głosiciele kłamstwa. Trucizna ich podobna jest do jadu węża, do jadu głuchej żmii, co zamyka uszy, aby nie słyszeć głosu zaklinaczy, głosu czarownika, co biegle zaklina." (Ps 58,4-6)

Wskazówka: Bóg uwalnia od trucizn

Wydawałoby się, że w XXI wieku nikt nie będzie nas próbował otruć, ale w rzeczywistości jest inaczej. Jest żywność skażona chemicznie, woda niezdatna do picia, czasem ktoś coś dosypuje do napoju albo posiłku... Jeśli zwrócimy się za przykładem świętego Jana i pobłogosławimy to co chcemy spożyć i wypić to Bóg udzieli nam swojego błogosławieństwa aby nic nam nie zaszkodziło.

"i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić" (Mk 16,18)

„Święty Jan Apostoł znakiem krzyża uczynionym nad kielichem zatrutego wina odebrał truciźnie moc, jak opowiadają apokryficzne "Dzieje Jana" z II wieku. Według jednej z wersji tego zdarzenia to cesarz Domicjan, chcąc się pozbyć ostatniego Apostoła, chciał otruć Jana. Opowiada się też o zazdrosnym arcykapłanie Aristodemie, który w Efezie zażądał od Apostoła próby: albo złoży hołd bogom pogańskim, albo wypije truciznę. Inni jeszcze widzą w tym wydarzeniu zemstę heretyka Cerynta z Efezu, którego Jan spotkał w miejskiej łaźni i natychmiast wyszedł stamtąd jakby z miejsca skażonego.
Wypita trucizna nie uczyniła Apostołowi żadnej szkody dzięki znakowi błogosławieństwa. Tradycja zachowała pamięć o tych wydarzeniach m.in. w obrzędzie błogosławieństwa wina w dzień św. Jana, 27 grudnia.”
żródło: http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20111227&typ=wi&id=wi05.txt

 

"we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć." (Tt 2,7-8)by Dr. Radut.