Jump to Navigation


Szukanie Boga

Bóg chce aby wszyscy ludzie Go szukali

„Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje - mówi Pan, który to sprawia. To są [Jego] odwieczne wyroki.” (Dz 15,16-18)

 

My szukamy Boga i Bóg szuka nas

„Rzekł więc do mieszkańców Judy: Odbudujmy te miasta i otoczmy murem, [opatrzmy] wieżami, bramami, zaworami, dopóki jeszcze kraj jest w naszym władaniu. Ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, On także szukał nas i udzielił nam zewsząd pokoju. Budowali zatem i powodziło się im.” (2 Krn 14,6)

 

Jak szukać Boga?

Z wiarą.

Do znalezienia Boga potrzebna jest wiara

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.” (Hb 11,6)

Trzeba włożyć serce  w szukanie Boga.

- Szukanie Boga całym sercem i całą duszą

„Zobowiązali się przymierzem szukać Pana, Boga ich ojców, z całego serca i z całej duszy. Będzie skazany na śmierć każdy, kto by - - mały czy wielki, mężczyzna czy kobieta - nie szukał Pana, Boga Izraela. Przysięgli więc wobec Pana donośnie wśród okrzyków radości i dźwięków trąb i rogów. A wszyscy z Judy cieszyli się z tej przysięgi, ponieważ z całego serca swego przysięgli sobie i z całą chęcią szukali Go, wskutek czego pozwolił znaleźć im pokój na wszystkich granicach.” (2 Krn 15,12-15)

„We wszelkiej pracy, jaką przedsięwziął w zakresie służby w świątyni Bożej, bądź w zakresie Prawa czy przykazań, szukając swego Boga, działał z całego serca i dlatego mu się szczęściło.” (2 Krn 31,21)

- Szukanie Boga szczerym sercem

„Wielka bowiem część narodu, zwłaszcza wielu z pokolenia Efraima, Manassesa, Issachara i Zabulona nie oczyściła się, jedli bowiem baranka paschalnego niezgodnie z przepisami. Modlił się wówczas za nich Ezechiasz tymi słowami: Panie, w dobroci swej racz przebaczyć tym wszystkim, którzy szczerym sercem szukali Pana, Boga swych ojców, choć nie odznaczali się czystością wymaganą do spożywania rzeczy świętych. Wówczas Pan wysłuchał Ezechiasza i przebaczył ludowi.” (2 Krn 30,18-20)

- Szukanie Boga w prostocie serca

„Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca!” (Mdr 1,1)

"Ciebie całą duszą pragnę"

Na czym polega szukanie Boga?

Boga należy szukać w Jego dziełach, roślinach zwierzętach w ludziach, którzy prawdziwie w Niego wierzą. Im człowiek jest bliżej Boga – swojego stwórcy tym bardziej inni widzą w nim samego Boga. Dlatego święci mimo swoich braków potrafili pociągnąć wiele osób do Boga, bo osoby mające z nimi kontakt odczuwały przez nie bliskość Boga. Jeśli się poczyta teksty świętych albo psalmy Dawida to oddają one pewną doskonałość, która jest właściwa Bogu, ale nie są pełnią doskonałości. Pismo Święte jest księgą natchnioną przez Boga dlatego też wgłębiając się w nią można lepiej poznać Boga.

„Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli” (J 20,29) ponieważ kto zobaczył dzieła Boga czyli cuda temu łatwo było uwierzyć w Jego obecność i moc. Nie każdy ma możliwość oglądać takie cuda jakie widzieli Izraelici przy wyjściu z Egiptu, zobaczyć anioła albo wizje jakie miewali święci ale każdy może bardziej poznawać i szukać Boga poprzez Jego dzieła i odkrywać Jego działanie w swoim życiu. Żeby kogoś poznać potrzeba czasu tak więc chcąc poznać Boga człowiek będzie miał do końca życia zajęcie, które często go zadziwi a i tak po śmierci odkryje jak mało się dowiedział za życia. :-) Dlatego też każdy zdobywca jest też odkrywcą.

Szukanie polega na rozmyślaniu o Bogu, Jego potędze i chwale

„Szczyćcie się świętym Jego imieniem, niech się weseli serce szukających Pana! Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza:” (1 Krn 16,10-11)

„Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.” (Ps 6,2-3)

„Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda! Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana! Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza!” (Ps 105,2-4)

Szukanie Boga przez poznawanie Jego dzieł

"A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął." (Rdz 2,2)

"Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza." (Ps 19,2)

"Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga, wyrytym na tablicach." (Wj 32,16)

„Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracają się wśród Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale i oni nie są bez winy: jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat - jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana? A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich: złoto i srebro - dzieła sztuki, wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki.” (Mdr 13,1-10)

Dążenie do świętości i doskonałości

„Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 20,7)

"Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski." (Mt 5,48)

- Szukanie Boga to odwrócenie się od grzechu

„jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę.” (2 Krn 7,14)

„I spożyli Paschę Izraelici, którzy wrócili z wygnania, oraz wszyscy, którzy od nieczystości narodów tego kraju odwrócili się ku nim, by szukać Pana, Boga izraelskiego” (Ezd 6,21)

- Szukanie Boga to przestrzeganie Jego przykazań

„Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego. Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają, którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami.” (Ps 119,1-3)

„Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości? - Przestrzegając słów Twoich. Z całego serca swego szukam Ciebie; nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań! W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie.” (Ps 119,9-11)

„Kto gardzi Prawem, chwali grzesznika, kto strzeże Prawa, jemu przeciwny. Źli ludzie nie rozumieją prawości, a którzy szukają Pana, pojmą ją całą. Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż bogacz o drogach krętych." (Prz 28,4-6)

„Nakazał mieszkańcom Judy, by szukali Pana, Boga swych ojców, i wypełniali prawo oraz przykazanie.” (2 Krn 14,3)

„Pan zaś był z Jozafatem, ponieważ postępował on takimi drogami, jak na początku jego praojciec <Dawid>, i za Baalami nie chodził, lecz szukał Boga swoich ojców i postępował zgodnie z Jego przykazaniami. Występków Izraela nie naśladował.” (2 Krn 17,3-4)

 

Jak postępują ludzie szukający Boga?

Chwalą Boga wszyscy, którzy Go szukają

„Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu. Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego. Ubodzy będą jedli i nasycą się, chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają. Niech serca ich żyją na wieki.” (Ps 22,26-27)

Ludzie szukający Boga składają ofiary

„Przybywali więc do Jerozolimy za lewitami ze wszystkich pokoleń izraelskich ci, którzy oddawali swe serce szukaniu Pana, Boga Izraela, aby składać ofiary Panu, Bogu swych ojców.” (2 Krn 11,16)

Ludzie szukający Boga dobrze postępują

"Przecież znalazły się i u ciebie dobre czyny, usunąłeś bowiem aszery z tej ziemi, a swoim sercem skłoniłeś się do szukania Boga." (2 Krn 19,3)

"W ósmym roku swych rządów, chociaż jeszcze był młodzieńcem, zaczął szukać Boga swego praojca Dawida, a w dwunastym roku rozpoczął oczyszczanie Judy i Jerozolimy z wyżyn, aszer, oraz bożków rzeźbionych i odlewanych z metalu." (2 Krn 34,3)

 

Warto szukać Boga

Bóg jest skarbem tak więc warto Go szukać żeby posiąść skarb najcenniejszy z możliwych.

"Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas." (2 Kor 4,5-7)

Bóg hojnie darzy osoby, które Go szukają. Oto kilka przykładów:

Kto szuka Boga tego Bóg wysłuchuje

"Ale ja jestem nędzny i zbolały; niech pomoc Twoja, Boże, mię strzeże! Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać. Milsze to Bogu niźli bawół, niż cielec, co ma [już] rogi i racice. Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy, niech ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga. Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich się porusza." (Ps 69,30-35)

Kto szuka Boga temu Bóg szczęści i otrzymuje Błogosławieństwo

„Dopóki żył Zachariasz, który go uczył bojaźni Bożej, szukał on Pana, a jak długo szukał Pana, Bóg mu szczęścił.” (2 Krn 26,5)

„Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie. Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego.” (Ps 24,4-6)

Szukanie ratunku u Boga

„Usłysz, Panie, głos mój - wołam: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie! O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza! Szukam, o Panie, Twojego oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mną, nie odpędzaj z gniewem swojego sługi! Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, moje Zbawienie!” (Ps 27,7-9)

„Głos mój się wznosi do Boga i wołam, głos mój - do Boga, by mnie usłyszał. Szukam Pana w dzień mojej niedoli. Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga, moja dusza odmawia przyjęcia pociechy. Jęczę, gdy wspomnę na Boga, duch mój słabnie, kiedy rozmyślam.” (Ps 77,2-4)

„Niechaj odstąpią okryci hańbą, którzy [mi] mówią: Ha, ha. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają. Niech zawsze mówią: Bóg jest wielki! ci, którzy pragną Twojej pomocy. Ja zaś ubogi jestem i nędzny, Boże, szybko przyjdź mi z pomocą! Tyś wspomożyciel mój i wybawca: nie zwlekaj, o Panie!” (Ps 70,4-6)
Kto szuka Boga znajduje Go
„A ty, synu mój, Salomonie, znaj Boga twego ojca i służ Mu sercem doskonałym i duszą ochotną, bo Pan przenika wszystkie serca i zgłębia wszystkie tajniki myśli. Jeśli będziesz Go szukał, On pozwoli ci siebie znaleźć, ale jeśli Go opuścisz, odrzuci cię na zawsze.” (1 Krn 28,9)

„Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy.” (Pwt 4,29)

„Zwrócił się wówczas w swej udręce ku Panu, Bogu Izraela. Szukał Go, a On dał mu się odnaleźć.” (2 Krn 15,4)

„Wyszedł on naprzeciw Asie i rzekł mu: Posłuchajcie mię, Aso i wszyscy z Judy i Beniamina! Pan jest z wami, gdy wy jesteście z Nim. Jeśli Go będziecie szukać, znajdziecie, a jeśli Go opuścicie, i On was opuści.” (2 Krn 15,2)

„Izajasz zaś odważa się powiedzieć: Dałem się znaleźć tym, którzy mnie szukali, objawiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali. A do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i opornego." (Rz 10,20-21)

Viola Brzezińska "Odnajdę Cię"by Dr. Radut.