Jump to Navigation


Skuteczna modlitwa

Jak się modlić aby zostać wysłuchanym?

Czy jest jakiś sposób na podniesienie skuteczności modlitwy aby została przyjęta przez Boga? W liście św. Jakuba zostało napisane: „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.” (Jk 4,3), czyli można się modlić niewłaściwie, nie każda modlitwa podoba się Bogu.

Pewne czynniki, cechy charakteru oraz inne tzw. dodatki podnoszące skuteczność modlitwy zostały opisane w Piśmie Świętym tak więc mogą być dla nas wskazówkami co powinniśmy zmienić aby zwiększyć nasze szanse przed Bogiem na wyproszenie łask dla innych osób oraz nas samych.

 

Przebaczenie i pojednanie z ludźmi

Aby Bóg chciał wysłuchać naszej modlitwy ważne jest jaką postawę w życiu prezentujemy. Bardziej mu się podoba postawa grzesznego i pokornego celnika niż faryzeusza, któremu wydaje się jaki jest idealny i święty. Stając do modlitwy należy przebaczyć ludziom to co nam zawinili, bo inaczej sami nie otrzymamy przebaczenia od Boga czyli w Jego oczach będziemy obłudnikami, których On nie lubi.

„A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.” (Mk 11,25)

Jeśli to tylko możliwe, to powinniśmy pojednać się z innymi ludźmi zanim staniemy do modlitwy.

„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,  zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!” (Mt 5,23-24)

„Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi.” (Rz 12,17-18)

 

Co jest ważne w modlitwie?

Wiara

„I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie.” (Mt 21,22)

„Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.” (Mk 11,24)

„A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk 5,15)

Ufność

„Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.” (1J 5,14)

„Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność.” (Iz 64,3)

„Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu.” (Ps 84,6)

„Niech ci nie zabraknie ufności w czasie twej modlitwy i nie zaniedbuj czynić jałmużny!” (Syr 7,10)

„Miejcie ufność, dzieci, wołajcie do Boga, a wyrwie was z mocy, z ręki nieprzyjaciół. Ja zaś z ufnością oddałam Przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mię Święty miłosierdziem, jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca. Wysłałam was ze smutkiem i płaczem, a Bóg odda mi was z radością i weselem na wieki.” (Bar 4,21-23)

Gorliwość

„Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia.” (Kol 4,2)

„Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu.” (Rz 12,11)

Wytrwałość

„Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali.” (Rz 12,12)

„Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.” (Jk 5,16)

Szczerość i czystość

„Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest rozgłaszać i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka. Lepsza jest modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto.” (Tb 12,7-8)

„Przywdziałem wór na swe ciało, czołem w proch uderzyłem, oblicze czerwone od płaczu, w oczach już widzę pomrokę, choć rąk nie zmazałem występkiem i modlitwa moja jest czysta.” (Hi 16,15-17)

Modlitwa od serca, bez pozorów

„Na zgromadzeniu starszych nie bądź gadatliwy, a w modlitwie swej nie powtarzaj [tylko] słów!” (Syr 7,14)

„Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok.” (Mk 12,40)

Oszczędność słów

„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.” (Mt 6,7)

 

Uczucia na modlitwie

Na modlitwie ważne są uczucia z jakimi przychodzimy do Boga, jeśli bardzo wierzymy w Jego pomoc on jest skłonny nam pomoc. Kiedy widzi naszą beznadziejność i łzy to nie jest obojętny na naszą modlitwą. Kiedy przychodzimy z radością aby mu podziękować to milsze mu jest nasze uczucie niż obojętność.

Modlitwa z płaczem

„Wtedy kapłani powrócili, stanęli przed ołtarzem i przed przybytkiem, zaczęli płakać i modlić się: Ty sam wybrałeś tę świątynię, aby była poświęcona Twojemu Imieniu, aby była dla Twego ludu domem modlitwy i błagania.” (1 Mch 7,36-37)

"Wróć i powiedz Ezechiaszowi, władcy mojego ludu: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto uzdrawiam cię: trzeciego dnia pójdziesz do świątyni Pańskiej  i dodam do dni twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem ze względu na Mnie i ze względu na mego sługę, Dawida." (2 Krl 20,5-6)

Modlitwa z radością

„Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości.” (Kol 1,12)

„Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny.” (Jk 5,13)

 

Dodatki w modlitwie

Tak jak do potraw można dodać przyprawy tak do modlitw można dodać pewne dodatki aby modlitwy bardziej odpowiadały Panu Bogu.

Post

Post jest chyba jednym z ważniejszym dodatków na modlitwie. Kiedy uczniowie nie mogli wyrzucić złego ducha to Pan Jezus im powiedział:

„Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem.” (Mt 17,21) (Mk 9,29)

Praktyka postu i umartwiania była obecna jeszcze przed przyjściem Pana Jezusa na świat:

„Zwróciłem więc twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele.” (Dn 9,3)

„A ja, gdy chorowali, wór przywdziewałem, umartwiałem się postem i moja modlitwa wracała do mojego łona,” (Ps 35,13)

Pościła prorokini Anna

„Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.” (Łk 2,36-37)

Apostołowie zanim podjęli decyzje również pościli i modlili się.

"Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich." (Dz 13,3)

"Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli." (Dz 14,23)

Wstrzemięźliwość

Aby podnieść skuteczność na modlitwie warto wykazać się wstrzemięźliwością np. w życiu małżeńskim ale również chodzi o pewien rodzaj wyrzeczenia czyli rezygnacji na pewien czas z tego co się lubi np. z jedzenia słodyczy, oglądania ulubionego serialu aby pokazać Bogu jak bardzo zależy nam aby nas wysłuchał na modlitwie.

„Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was szatan.” (1 Kor 7,5)

Jałmużna

Czynienie jałmużny połączone z modlitwą przypomina nas Bogu. Jałmużna to nie jest tylko ofiara pieniężna ale też ofiara z siebie np. podarowanie komuś swojego czasu albo umiejętności.

„On zaś wpatrując się w niego z lękiem zapytał: Co, panie? Odpowiedział mu: Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu.” (Dz 10,4)

„Korneliusz odpowiedział: Cztery dni temu, gdy modliłem się o godzinie dziewiątej w swoim domu, stanął przede mną mąż w lśniącej szacie i rzekł: "Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i Bóg wspomniał na twoje jałmużny.” (Dz 10,30-31)by Dr. Radut.