Jump to Navigation


Cnoty Boskie

Razem z łaską uświęcającą, życiem Bożym w duszy - obdarza Bóg chrześcijanina cnotami własnymi, czyli Boskimi: wiarą, nadzieją i miłością.

Wiara

Uzdalnia nas do przyjęcia prawd objawionych przez Boga. "Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go Ojciec nie pociągnie" (J 6 ,44)

Nadzieja

Daje nam zdolność ufania Bogu, że udzieli nam potrzebnych pomocy, a więc darów naturalnych i swojej łaski do życia zgodnie z przykazaniami i do osiągnicia ostatecznego celu, jaki jest szczęście wieczne. "Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie" (Mt 6,33)

Miłość

Jest stałą zdolnością do ukochania Boga ponad rzeczy i ludzi, bo On nas pierwszy umiłował, a jako najwyższe Dobro godzien jest naszej miłości. "Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg w nim" (1J 4,16)

Żródło: Modlitewnik wspólnoty chrześcijańskiej Ojcze Naszby Dr. Radut.