Jump to Navigation


Struktura pracowników

Nie od dziś istnieje struktura osób pracujących czyli tzw. hierarchia. Kiedyś był król, który posiadał urzędników, nadzorców prac, wojowników, służbę itd... oraz osoby, które pracowały na utrzymanie króla. Dzisiaj chociaż nie mamy nad sobą króla za wiele się nie zmieniło. Jest głowa państwa (prezydent), są jego urzędnicy (Sejm, Senat i kto tam wie co jeszcze ;-)), jest wojsko i podatnicy, którzy pracują na utrzymanie tych osób. Struktura firmy też jest bardzo podobna do przyjętego modelu, szef, który jest głową firmy, następnie jego urzędnicy (księgowa, obsługa biura, osoby od promocji firmy na zewnątrz), nadzorcy prac (kierownicy i dyrektorzy) oraz pracownicy, którzy pracują na wszystkie osoby na górze i na siebie. Czyli jesteśmy bardzo postępowi pracujemy jak za czasów sprzed kilkudziesięciu wieków przed nami :-).

 

Pozwolenie na pracę

Nie tylko dzisiaj jest wymagane pozwolenie na pracę.

„Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu.” (Ezd 6,7)

 

Wykonawca

Podobnie jak kiedyś realizacja danego przedsięwzięcia jest przypisywana wykonawcy a nie osobom, które ciężko pracowały na różnych stanowiskach począwszy od pracowników skończywszy na urzędnikach,

„Jotam w chwili objęcia rządów miał dwadzieścia pięć lat, a szesnaście lat panował w Jerozolimie. (..) On to wybudował Bramę Górną świątyni Pańskiej i przeprowadził wiele prac przy murach Ofelu.” (2 Krn 27,1-3)

 

Wspólnik

Pismo Święte pochwala pracę w kilka osób czyli wspólników,

„Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy.” (Koh 4,9)

 

Pracodawca

Już w Starym Testamencie było używane słowo „pracodawca” na określenie osoby, która daje pracę,

„Odsyłała to wszystko pracodawcom, a oni dawali jej za to zapłatę. Siódmego dnia miesiąca Dystros odcięła przędzę i odesłała ją pracodawcom. Oni dali jej pełną zapłatę i dodali do tego koziołka.” (Tb 2,12)

„Gdzie zbierałaś dzisiaj kłosy - zapytała ją teściowa - gdzie pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zaopiekował się tobą! Wtedy wyjawiła swej teściowej tego, u którego pracowała, mówiąc, Człowiek, u którego pracowałam dzisiaj, nazywa się Booz.” (Rt 2,19)

"Na jego polu będziesz pracował ty sam, twoi synowie i słudzy. Ty będziesz zbierał plony, będą one na chleb dla domowników twojego pana. Oni będą to jedli, a gdy chodzi o Meribbaala - syna twojego pana - on będzie zawsze jadał przy moim stole. Siba miał piętnastu synów i dwudziestu niewolników." (2 Sm 9,10)

 

Nadzór nad pracownikami

Od dawna jedni ludzie trzymali nadzór nad pracą innych osób, bo wiadomo praca bez nadzoru mogła się zakończyć postojem,
"Więc wyprawiłem do nich posłańców z taką odpowiedzią, Wykonuję wielką pracę i nie mogę zejść. Albowiem stanęłaby ta praca, gdybym ją musiał opuścić, aby zejść do was." (Ne 6,3)

Nadzorujący również pracowali razem z pracownikami:

"Także w pracy nad tym murem wziąłem udział, a ziemi nie nabyłem; i wszyscy słudzy moi byli tam przy pracy obecni." (Ne 5,16)

Podział nadzorujących osób:

Przewodnicy (liderzy)

"Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój!" (1 Tes 5,12-13)

Przełożeni

"Wysyłał ich od Libanu co miesiąc po dziesięć tysięcy na zmiany, miesiąc byli w Libanie, a dwa miesiące w domu. Przełożonym robotników, pracujących przymusowo, był Adoniram." (1 Krl 5,28)

"Gdy zaś król Roboam wysłał Hadorama, który był przełożonym robotników pracujących przymusowo, Izraelici ukamienowali go, tak iż umarł. Wobec tego król Roboam pospieszył się, aby wsiąść na rydwan i uciec do Jerozolimy." (2 Krn 10,18)

Urzędnicy zarządzający (Urzędnicy na wyższych stanowiskach)

"Ponadto Salomon miał, prócz wyższych urzędników zarządzających pracami, trzy tysiące trzystu nadzorujących lud wykonujący pracę." (1 Krl 5,30)

"Salomon miał pięciuset pięćdziesięciu wyższych urzędników zarządzających pracami. Oni to nadzorowali lud wykonujący pracę." (1 Krl 9,23)

Kierownicy robót

"I niech je wręczy kierownikom robót, nadzorcom świątyni Pańskiej. Ci zaś niech z nich wydają na robotników pracujących w świątyni Pańskiej, celem naprawienia szkód świątyni," (2 Krl 22,5)

"Siedemdziesiąt tysięcy z nich przeznaczył do dźwigania, osiemdziesiąt tysięcy do wydobywania kamienia w górach, a trzy tysiące sześciuset na kierowników, aby dopilnowali pracy ludu." (2 Krn 2,17)

Dozorcy innych pracowników

"Jeroboam zaś był człowiekiem uzdolnionym. Więc Salomon zobaczywszy, że młodzieniec był sprawnym pracownikiem, mianował go dozorcą wszystkich robotników rodu Józefa."(1 Krl 11,28)

"Dozorowali oni noszących ciężary i kierowali robotnikami wykonującymi jakąkolwiek pracę." (2 Krn 34,13)

Pilnujący pracę

"A w drugim roku od przybycia ich do domu Bożego w Jerozolimie, w drugim miesiącu, Zorobabel, syna Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, i szereg braci ich: kapłanów i lewitów oraz wszyscy, którzy przyszli z niewoli do Jerozolimy, zabrali się do dzieła i powołali lewitów od dwudziestego roku [życia] wzwyż do pilnowania pracy około domu Pańskiego." (Ezd 3,8)

 

Pracownicy

Pracownicy podobnie jak i teraz wykonywali bardzo różne prace, między innymi wymienione poniżej:

Pracownicy miast

"Będą je uprawiać pracownicy miasta, wzięci spośród wszystkich pokoleń izraelskich." (Ez 48,19)

Pracownicy rzemiosła

"Zebrał ich razem z innymi pracownikami tego rzemiosła i powiedział, Mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła." (Dz 19,25)

Pracownicy fizyczni

"Masz też u siebie mnóstwo pracowników, murarzy, kamieniarzy, cieśli i wszelkiego rodzaju rzemieślników do wszystkich prac:" (1 Krn 22:15)

Pracownicy uprawiający rolę

"A nad pracownikami rolnymi do uprawy ziemi - Ezri, syn Keluba." (1 Krn 27,26)

Ogólnie pracownicy

"Tak mówi Pan, Pracownicy Egiptu i kupcy Kusz, i Sabejczycy, ludzie o rosłej postawie, przejdą do ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą upadać i mówić do ciebie błagalnie: Tylko u ciebie jest Bóg, i nie ma innego." (Iz 45,14)

 

Współpracownicy

Nowy Testament zwraca szczególną uwagę na współpracę między ludźmi. Uczniowie Jezusa często współpracowali nie tylko ze sobą, ale również z Bogiem.

„Współpracując zaś z Nim napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej.” (2 Kor 6,1)

„Wszystko o mnie oznajmi wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współpracownik w Panu.” (Kol 4,7)

Nie od dziś są trudne zadania do wykonania wymagającego dodatkowego wsparcia:

"I przez siedem dni radośnie obchodzili Święto Przaśników, gdyż Pan rozradował ich, zwracając serce króla Aszszuru ku nim, by ich wspierał przy pracy około domu Boga, Boga izraelskiego." (Ezd 6,22)

Potrzebny był również podział pracy:

„Odtąd tylko połowa moich ludzi zajęta była pracą, a druga połowa miała włócznie, tarcze, łuki i pancerze; a wodzowie stali za całym domem judzkim odbudowującym mur. Dźwigający ciężar również byli uzbrojeni, jedną ręką wykonywali pracę, a drugą trzymali oszczep.” (Ne 4,10-11)

Współpracujący Uczniowie Jezusa

„Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę,” (Rz 16,3)

„Pozdrówcie współpracownika naszego w Chrystusie, Urbana, i umiłowanego mego Stachysa.” (Rz 16,9)

„Pozdrawia was współpracownik mój Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi rodacy.” (Rz 16,21)

„Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i wspóbojownika mojego, a waszego wysłannika, który miał zaradzić moim potrzebom,” (Flp 2,25)

„Także proszę i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia.” (Flp 4,3)

„Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat, do Filemona umiłowanego, naszego współpracownika,” (Flm 1)
 by Dr. Radut.