Jump to Navigation


Owocna praca

Aby właściwie wykonać pracę potrzebny jest plan pracy, odpowiednie zasoby: pracownicy, narzędzia pracy, czas itp. a wtedy praca może przynieść spodziewany rezultat czyli będzie widać owoc naszej pracy.

Plan pracy

Sam Bóg daje plan pracy:

"Besaleel, Oholiab i wszyscy biegli mężczyźni, którym Pan dał mądrość, rozum do poznania, niech wykonają wszelkie prace przy budowie świętego przybytku według wszystkich nakazów Pana." (Wj 36,1)

"O tym wszystkim - rzekł Dawid - o pracach według planu budowy pouczony zostałem na piśmie przez Pana." (1 Krn 28,19)

Bóg udziela udziela mądrości aby człowiek obmyślił plan robót:

"Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła, by obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w brązie, oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drzewa potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzonych dzieł." (Wj 35,30-33)

Kiedyś plan pracy dawali królowie a teraz czynią to szefowie:

"Zatem kapłan Uriasz zbudował ołtarz. Jak król Achaz polecił we wszystkich wskazaniach z Damaszku, tak pracę wykonał kapłan Uriasz, zanim jeszcze król Achaz wrócił z Damaszku." (2 Krl 16,11)

 

Zasoby pracy

Jak już jest plan pracy potrzebne są odpowiednie zasoby:

Czas

"Czułem się zmuszony dołożyć usilnego starania i rzetelnej pracy, aby tę księgę przetłumaczyć. Poświęciłem wiele bezsennych nocy i nauki, aby w takim przeciągu czasu, jaki był potrzebny, wydać wykończoną księgę dla tych, wśród których przebywam i którzy chcieliby się czegoś nauczyć, a są przygotowani do życia według Prawa w dziedzinie obyczajów." (Syr 0,30)

Ludzie

"Salomon miał pięciuset pięćdziesięciu wyższych urzędników zarządzających pracami. Oni to nadzorowali lud wykonujący pracę." (1 Krl 9,23)

Narzędzia pracy

Nie wszystko tak samo nadaje się do pracy:

"Masz poświęcić Panu, Bogu swemu, każdego pierworodnego samca, który się urodzi z większego lub mniejszego bydła. Nie będziesz używał do pracy pierworodnego z cielców i nie będziesz strzygł pierworodnego swej owcy." (Pwt 15,19)

"Gdy chodzi o miasto, które jest najbliżej trupa, starsi tegoż miasta wezmą jałowicę, która jeszcze nie pracowała i nie nosiła jarzma." (Pwt 21,3)

Przy dobrym gospodarzeniu można mieć nadmiar zasobów"
"Lud przynosi o wiele więcej niż potrzeba do wykonania prac, które Pan nakazał wykonać. Wówczas Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie: Ani mężczyźni, ani kobiety niech już nie znoszą darów na święty przybytek. Zaprzestał więc lud znoszenia darów. Mieli bowiem dosyć wszystkiego do wykonania wszelkich prac, a nawet wiele zbywało." (Wj 36,5-7)

 

Owoc pracy

Owoc pracy może przypaść osobom, które się nad nią trudziły albo zupełnie innym osobom.

"Czyż zostawisz drugiemu owoc swoich prac i trudy twoje na podział losem?" (Syr 14,15)

Bóg decyduje komu przypadnie owoc pracy:

"I darował im ziemie narodów, i zawładnęli owocem pracy ludów," (Ps 105,44)

"Ich zbiory wydał owadom, a owoc ich pracy szarańczy." (Ps 78,46)

"Z nienawiścią będą się z tobą obchodzili, zabiorą ci wszystkie owoce twej pracy i pozostawią cię nagą i odkrytą, tak iż ujawni się twoja nagość, twój nierząd, twoja rozpusta i nierządne czyny." (Ez 23,29)

Ten kto się trudzi może cieszyć się z owoców swojej pracy:

"Jak oracz i siewca przystępuj do niej i czekaj na dobry jej plon; trochę się utrudzisz pracując nad nią, ale wnet będziesz spożywał jej owoce." (Syr 6,19)

"Nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł i pił, i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy. Zobaczyłem też, że z ręki Bożej to pochodzi." (Koh 2,24)
 

"Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć." (Flp 1,22)by Dr. Radut.